होरी को रसिया मन भायो ।
रसिया ये नंदगाँव ते आयो, नन्द यशोदा घर जायो ।।
धोती पटका पाग बांध सिर, मुकुट धरे बनठन आयो ।
"मदनगोपाल" होरी के रसिया, आज करूंगी तेरो मनभायो ।।